Què fem

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones

Pis terapèutic a Reus per dones en situació de risc o exclusió social.

Aquest projecte va destinat a totes les dones que es troben o són potencialment vulnerables a situacions de risc i/o exclusió social de Reus arran d'una problemàtica d'addicció prèviament treballada, i pretén ser una alternativa residencial que resolgui les necessitats d'allotjament de manera transitòria, donant i oferint un itinerari sòcio-educatiu de reinserció social i laboral.
El projecte pretén acompanyar a les dones d'entre 18 i 65 anys que es troben en situació de risc o exclusió social, fomentant el seu creixement personal i enfortint les seves capacitats per a que siguin agents actius del seu projecte vital.


Els objectius que pretén assolir el projecte del Pis VIO:


- Afavorir la reinserció social, formativa, ocupacional i laboral de la usuària.
- Donar suport en la creació de noves xarxes socials i vincles saludables.
- Dotar a la usuària amb un ventall de dinàmiques i tallers adreçades a la promoció d'hàbits per la salut
- Acompanyar en la detecció i anàlisi de possibles situacions de risc.
- Millorar en autoestima i sensació de benestar a través de conductes saludables

 

De forma individual se li facilitarà a l'individu un suport i seguiment constant per part de l'equip terapèutic, que conjuntament amb la usuària, elaborarà setmanalment un pla d'ocupació del seu temps on s'especificarà l'ocupació de la persona (laboral, convivència, oci i lleure, terapèutica).

Totes les usuàries tindran una tutora de referència durant el procés, es treballaran setmanalment objectius personals i es definiran metes reals, així com un pla d'actuació que afavoreixi el seu procés d'inclusió.
Facilitarem un recurs per a les dones que requereixin un espai d'intervenció integral on abordarem necessitats com l'acollida temporal, la recuperació del equilibri emocional i social i la prevenció, treballant així la situació d'exclusió en un entorn segur. Així doncs, la nostra intervenció està dirigida a l' incorporació laboral autònoma de les dones, la protecció i recuperació psicològica.


Pretén donat resposta a les necessitats del tractament residencial i busca proporcionar una major independència i autonomia a la usuària, per aquest motiu, es treballarà la inserció mitjançant tallers de divers caire (tallers de creixement personal, treball del cos, autoestima, psicoteràpia, tutories individualitzades, amb els familiars i grupals). Endemés, busca facilitar eines per a la integració laboral i social mitjançant l'acompanyament sòcio-laboral guiat al llarg de tot el programa.
Es tracta d'un sistema ben estructurat amb límits precisos i funcions ben limitades.


L'estància dependrà de l'evolució de cada usuària i la podríem estimar en una duració mitja al voltant de 9 mesos. Es divideixen en blocs o àrees d'intervenció:


• Àrea personal: Engloba tot allò relacionat amb la persona i el procés de creixement i aprenentatges propis.
• Àrea relacional: Abarca tot el que té a veure amb les relacions personals, ja siguin de caire social o laboral.
• Àrea salut: Recull tots els aspectes relacionats amb la promoció d'hàbits saludables.
• Àrea formativa i laboral: Fa referència als aspectes de recerca de feina, incorporació al món laboral i de la formació.

 

Grups de treball i metodologia pràctica:


- GAM Grup de dones: S'abordaran aspectes relacionats amb la gestió emocional, la dependència emocional, relacions codependents, autoimatge, autoestima, recolzament entre iguals, la sexualitat femenina, feminitat.... Grup d'ajuda mútua on s'exposen les inquietuds i es comparteixen les vivències dels integrants, moderat i dinamitzat per la figura de l'educador.
- Inserció sociolaboral: Tots aquells tallers que estan relacionats amb la recerca de feina, currículum, carta de presentació, role-playing d'entrevistes de feina, aptituds laborals....
- Prevenció de recaigudes: Tallers adreçats a tot el treball de prevenció i identificació de factors o situacions de riscs.
- Ioga: Exercicis pràctics de la disciplina de Ioga. Relaxació i gestió estrès: Control mental, autodisciplina, exercicis de respiració, dinàmiques de relaxació, meditació i visualització.
- Artteràpia: Tallers adreçats a la gestió emocional a través d'arts plàstiques com el fang, la pintura, el dibuix i tècniques de moviment i dansa.
- Teatre Terapèutic: Tallers de teatre adreçats a la gestió i expressió d'emocions.
- Habilitats Socials: Empatia, assertivitat, presa de decisions, habilitat socials bàsiques, expressió emocional
- Cura de la imatge i l'aspecte físic: Tots els tallers d'aquesta temàtica van encaminats al benestar a través de l'aspecte físic i de la cura com per exemple alimentació, taller de maquillatge, exercici, higiene bucodental....
- Esport i hàbits saludables: Grup de caminar i exercici físic.
- Gestió econòmica: Tallers d'economia domèstica, estalvi, gestió dels diners, priorització necessitats....
- Gestió temps lliure i ocupació: Tallers adreçats a la identificació de les pròpies necessitats, dels recursos de la xarxa, d'oci saludable...
- Xarxes socials: Ús i abús, coneixement dels recursos online, maneig de les xarxes socials i aplicacions.
- Vídeo fòrums de temàtiques relacionades als processos de reinserció, exclusió o addicció amb un posterior debat i posada en comú per tal d'afavorir el pensament crític i la reflexió.
- Sexualitat responsable: Tallers adreçats a tot el que implica una sexualitat responsable, identitat, límits, saber dir que no, capacitat de plaer...

>>CARTA DE SERVEIS PPRR<<


Valoració del Servei

L'any 2020 ha estat marcat per la COVID 19 i tots els canvis que s'han hagut de fer per tal d'adaptar el recurs i la pràctica professional al nou context de pandèmia en el qual ens trobem.

Destacar que la disminució de l'oferta formativa, les dificultats per accedir al mercat laboral, els espais d'oci tancats, etc... han dificultat molt la reinserció sociolaboral de les persones que atenem.
S'han mantingut les sortides terapèutiques sempre que les mesures de prevenció del coronavirus ho han permès i s'han incrementat els espais de trobada online.

També s'ha afavorit la vinculació de les persones usuàries als programes de voluntariat i participació comunitària que continuen vigents al nostre municipi.

Tot i que el panorama ha estat complicat s'han pogut assolir els objectius i garantir el propòsit del programa.

  

 

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats