Què fem

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones

Pis terapèutic a Reus per dones en situació de risc o exclusió social.

Aquest projecte va destinat a totes les dones que es troben o són potencialment vulnerables a situacions de risc i/o exclusió social de Reus arran d'una problemàtica d'addicció prèviament treballada, i pretén ser una alternativa residencial que resolgui les necessitats d'allotjament de manera transitòria, donant i oferint un itinerari sòcio-educatiu de reinserció social i laboral.
El projecte pretén acompanyar a les dones d'entre 18 i 65 anys que es troben en situació de risc o exclusió social, fomentant el seu creixement personal i enfortint les seves capacitats per a que siguin agents actius del seu projecte vital.


Els objectius que pretén assolir el projecte del Pis VIO:


- Afavorir la reinserció social, formativa, ocupacional i laboral de la usuària.
- Donar suport en la creació de noves xarxes socials i vincles saludables.
- Dotar a la usuària amb un ventall de dinàmiques i tallers adreçades a la promoció d'hàbits per la salut
- Acompanyar en la detecció i anàlisi de possibles situacions de risc.
- Millorar en autoestima i sensació de benestar a través de conductes saludables

 

De forma individual se li facilitarà a l'individu un suport i seguiment constant per part de l'equip terapèutic, que conjuntament amb la usuària, elaborarà setmanalment un pla d'ocupació del seu temps on s'especificarà l'ocupació de la persona (laboral, convivència, oci i lleure, terapèutica).

Totes les usuàries tindran una tutora de referència durant el procés, es treballaran setmanalment objectius personals i es definiran metes reals, així com un pla d'actuació que afavoreixi el seu procés d'inclusió.
Facilitarem un recurs per a les dones que requereixin un espai d'intervenció integral on abordarem necessitats com l'acollida temporal, la recuperació del equilibri emocional i social i la prevenció, treballant així la situació d'exclusió en un entorn segur. Així doncs, la nostra intervenció està dirigida a l' incorporació laboral autònoma de les dones, la protecció i recuperació psicològica.


Pretén donat resposta a les necessitats del tractament residencial i busca proporcionar una major independència i autonomia a la usuària, per aquest motiu, es treballarà la inserció mitjançant tallers de divers caire (tallers de creixement personal, treball del cos, autoestima, psicoteràpia, tutories individualitzades, amb els familiars i grupals). Endemés, busca facilitar eines per a la integració laboral i social mitjançant l'acompanyament sòcio-laboral guiat al llarg de tot el programa.
Es tracta d'un sistema ben estructurat amb límits precisos i funcions ben limitades.


L'estància dependrà de l'evolució de cada usuària i la podríem estimar en una duració mitja al voltant de 9 mesos. Es divideixen en blocs o àrees d'intervenció:


• Àrea personal: Engloba tot allò relacionat amb la persona i el procés de creixement i aprenentatges propis.
• Àrea relacional: Abarca tot el que té a veure amb les relacions personals, ja siguin de caire social o laboral.
• Àrea salut: Recull tots els aspectes relacionats amb la promoció d'hàbits saludables.
• Àrea formativa i laboral: Fa referència als aspectes de recerca de feina, incorporació al món laboral i de la formació.

 

Grups de treball i metodologia pràctica:


- GAM Grup de dones: S'abordaran aspectes relacionats amb la gestió emocional, la dependència emocional, relacions codependents, autoimatge, autoestima, recolzament entre iguals, la sexualitat femenina, feminitat.... Grup d'ajuda mútua on s'exposen les inquietuds i es comparteixen les vivències dels integrants, moderat i dinamitzat per la figura de l'educador.
- Inserció sociolaboral: Tots aquells tallers que estan relacionats amb la recerca de feina, currículum, carta de presentació, role-playing d'entrevistes de feina, aptituds laborals....
- Prevenció de recaigudes: Tallers adreçats a tot el treball de prevenció i identificació de factors o situacions de riscs.
- Ioga: Exercicis pràctics de la disciplina de Ioga. Relaxació i gestió estrès: Control mental, autodisciplina, exercicis de respiració, dinàmiques de relaxació, meditació i visualització.
- Artteràpia: Tallers adreçats a la gestió emocional a través d'arts plàstiques com el fang, la pintura, el dibuix i tècniques de moviment i dansa.
- Teatre Terapèutic: Tallers de teatre adreçats a la gestió i expressió d'emocions.
- Habilitats Socials: Empatia, assertivitat, presa de decisions, habilitat socials bàsiques, expressió emocional
- Cura de la imatge i l'aspecte físic: Tots els tallers d'aquesta temàtica van encaminats al benestar a través de l'aspecte físic i de la cura com per exemple alimentació, taller de maquillatge, exercici, higiene bucodental....
- Esport i hàbits saludables: Grup de caminar i exercici físic.
- Gestió econòmica: Tallers d'economia domèstica, estalvi, gestió dels diners, priorització necessitats....
- Gestió temps lliure i ocupació: Tallers adreçats a la identificació de les pròpies necessitats, dels recursos de la xarxa, d'oci saludable...
- Xarxes socials: Ús i abús, coneixement dels recursos online, maneig de les xarxes socials i aplicacions.
- Vídeo fòrums de temàtiques relacionades als processos de reinserció, exclusió o addicció amb un posterior debat i posada en comú per tal d'afavorir el pensament crític i la reflexió.
- Sexualitat responsable: Tallers adreçats a tot el que implica una sexualitat responsable, identitat, límits, saber dir que no, capacitat de plaer...

 


Valoració del Servei

 

Al llarg del 2019 hem anat incorporant programes tal i com les sortides terapèutiques programades, dinàmiqes i tallers formatius de temàtiques implicades en la reinserció social, formativa, ocupacional i laboral de les usuàries. Els objectius terapèutics s'han assolit amb èxit en trets generals, i la implementació de protocols i formats, fan que les usuàries tinguin claretat i coneixement dels seus objectius al llarg del programa, fets facilitadors vers la seva motivació i correcta execució dels mateixos. S'han fet activitats grupals que també han suposat un punt de qualitat en la trajectòria de les usuàries, ja que hi ha un sentiment i consciència de pertinença al grup dins el pis, a nivell d'ocupació les usuàries tenen una major parcipació en les activitats locals, tant a nivell de voluntariat com amb participació cultural.
 

 

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats